Súhlas na marketingové účely a Informačná povinnosť 

 

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o

Sídlo: Priemyselná 573/3, 92202 Krakovany

IČO: 45583501

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Trnava

Emailová adresa: contact.krakovany@inalfa.com

Telefónne číslo: 0910130383

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Lívia Tomčíková

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je vykonávanie marketingu prostredníctvom zasielania marketingových správ a ponúk

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Marketingová agentúra

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Nie

7. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

i. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)

Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

ii. na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

iii. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

– súhlas bol odvolaný,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

– splnenie zákonnej povinnosti,

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

– počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

v. namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

vi. na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

vii.  odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

viii.  podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu contact.krakovany@inalfa.com, telefónne číslo 0910130383, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Nie